เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทีโอทีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้งาน TOT e-conference เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้งาน การประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ e-conference ซึ่ง สาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำระบบนี้มาใช้ติดต่อ กับสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละอำเภอ ภายในจังหวัดปราจีนบุรี   อีกด้วย